top of page
letsgofitness logo transparent 3 - kopie

Algemene(betalings-)voorwaarden Let’s Go Fitness & Health Club

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en Let’s Go Fitness & Health Club. U verklaart bij ondertekening van het inschrijfformulier/machtigingsformulier de algemene voorwaarden van Let’s Go Fitness & Health Club te hebben ontvangen en toegelicht gekregen door een medewerker van Let’s Go Fitness & Health Club.

 

Aanmelding en ledenpas

 1. Aanmelding vindt plaats door inschrijvingbij de receptie op een Let’s Go Fitness & Health Club vestiging. De Inschrijving wordt afgerond op de club door ondertekening van het inschrijfformulier/machtigingsformulier. Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrijving een ledenpas en een welkomstpakket. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder c.q. Verzorger. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 15 jaar morgen alleen trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar en ouder.

 2. De ledenpas is strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de club pas blijven de verplichtingen van kracht. Een vervangende pas kan tegen de prijs van € 10,- worden verkregen. Zonder ledenpas is toegang tot de club niet mogelijk.

 3. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Let’s Go Fitness & Health Club is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

 

Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm en evt. extra opties kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de 1e van de maand. Extra opties worden gekoppeld aan het lidmaatschap en duurt even lang als het gekozen lidmaatschap.

 2. Bij inschrijving dient het maandelijkse abonnementsgeld van de eerste maand en het eenmalige inschrijfgeld van € 29,- per pin op de club betaald te worden. Voor alle resterende maanden van het contract wordt het maandelijkse abonnementsgeld via automatische incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij € 7,- administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op u verhaald wordt. Het gehele lidmaatschapsgeld van uw programma wordt op grond hiervan door Let’s Go Fitness & Health Club in rekening gebracht.

 3. Bij een jaarcontract geldt een proefperiode van 7 dagen bij het begin van het lidmaatschap. Tijdens deze proefperiode kunt u het lidmaatschap per direct gratis ontbinden. Je kunt dit doen in de maand dat je lid bent geworden. Deze ontbinding dient, te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Mondelinge ontbindingen  worden niet in behandeling genomen.

 4. Bij een jaarcontract en evt. extra opties dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.

 5. Bij een maandcontract en evt. extra opties geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van één kalendermaand in acht genomen.

 6. De opzegging van het lidmaatschap gaat via het Opzegformulier. Dit formulier is beschikbaar op Let’s Go Fitness & Health Club vestiging(en). Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van Let’s Go Fitness & Health Club.

 7. Na kennisgeving op de club met betrekking tot de afloop van een jaarcontract dient men een keuze te maken uit één van de beschikbare abonnementsvormen van Let’s Go Fitness & Health Club en een nieuw abonnement af te sluiten. Zolang geen opzegging via het Opzegformulier is gedaan wordt het lidmaatschap bij een jaarcontract automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van een maand. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen indien het lid geen keuze maakt uit de beschikbare abonnementsvormen.

 8. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.

 9. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het echt voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.

 10. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste 3 maanden voor een rijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

 11. Een lidmaatschap kan bij uitzondering voor maximaal een periode van 3 maanden worden opgeschort, indien u niet in staat bent om te sporten als gevolg van ziekte, blessure, operatie of zwangerschap, gedurende een periode langer dan een maand. U kunt dit aanvragen bij de receptie, er moet een medische verklaring worden ingeleverd van uw behandelend (huis) arts, specialist of verloskundige. Zonder medische verklaring wordt uw verzoek tot opschorting niet in behandeling genomen. De directie beslist over het al dan niet toekennen van de opschorting, evenals de begin- en einddatum. Opschorting kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van tijdelijke onderbreking met maximaal 3 maanden.

 12. Middels ondertekening van het inschrijfformulier/machtigingsformulier, geeft u een volmachtiging aan Let’s Go Fitness & Health Club tot automatische incasso van het maandelijks lidmaatschapsgeld. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houdt Let’s Go Fitness & Health Club zich het recht voor u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

 

Openingstijden

 1. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op de officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het recht voor om op bijzondere evenementen de club of een aantal faciliteiten binnen de club te sluiten voor de leden. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het recht voor om (les)roosters aan te passen of te besluiten lessen niet door te laten gaan (een of ander ter beoordeling van de directie) zonder dat hier restitutie van het lidmaatschapsgeld tegenover staat. Let’s Go Fitness & Health Club behoudt zich het recht voor om de faciliteiten te sluiten voor leden i.v.m. onderhoud zonder dat hier restitutie van het lidmaatschapsgeld tegenover staat.

 

Risico en aansprakelijkheid

 1. Gebruik van de faciliteiten van Let’s Go Fitness & Health Club alsmede het sporten is geheel voor eigen risico van het lid. Het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij Let’s Go Fitness & Health Club is geheel voor eigen risico van het lid. Let’s Go Fitness & Health Club accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor handeling van het personeel of schades in welke vorm dan ook (zoals persoonlijk letsel, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen).

 2. De directie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden leden, per direct (zonder waarschuwing of ingebrekestelling vooraf) de toegang tot de club te ontzeggen en/of hun lidmaatschap te beëindigen, indien een lid de voorwaarden en/of  huisregels van Let’s Go Fitness & Health Club ernstig en/of herhaaldelijk schendt, het lid zich misdraagt jegens andere leden en/of medewerkers van Let’s Go Fitness & Health Club of het lid opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Let’s Go Fitness & Health Club, haar medewerkers en/of leden.

 

Huisregels

 1. Als aanvulling op deze algemene voorwaarden hangen onze huisregels in de club en zijn te vinden op de website van Let’s Go Fitness & Health Club: www.letsgofitness.nl. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen.

 

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht, privacy

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Let’s Go Fitness & Health Club is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Let’s Go Fitness & Health Club zullen worden beslecht door bevoegde rechter.

 3. Door inschrijving verklaar het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Let’s Go Fitness & Health Club te accepteren.

 4. Let’s Go Fitness & Health Club is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

 5. Let’s Go Fitness & Health Club als verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 6. Let’s Go Fitness & Health Club deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Let's Go Fitness & health Club B.V.

KvK: 74662724

BTW: NL859984175B01

bottom of page